محاسبه اقساط

حداکثر مبلغ تسهیلات قابل دریافت با توجه به حقوق دریافتی شما {{ formatPrice(maxFirstAmount) }} ریال می‌باشد.

مبلغ پیش‌پرداخت پیشنهادی: {{ formatPrice(prepaymentAmountSuggest) }} ریال


نتیجه محاسبات
مبلغ اولیه تسهیلات
{{ formatPrice(firstAmount) }} ریال
افزایش مبلغ اعتبار تسهیلات
{{formatPrice(extraAmount)}} ریال
جمع کل مبلغ خرید با افزایش اعتبار
{{ formatPrice(extraAmountSum) }} ریال
در صد پیش پرداخت
{{ prepaymentPercent }} درصد

مبلغ پیش‌پرداخت: {{ formatPrice(prepaymentPercentAmount) }} ریال

مبلغ پیش پرداخت
{{ formatPrice(prepaymentAmount) }} ریال
مبلغ کل تقسیط
{{ formatPrice(totalInstallmentCost) }} ریال
خالص دریافتی
{{ formatPrice(salary) }} ریال
تعداد اقساط
{{ installmentCount }}
مبلغ اقساط ماهیانه
{{ formatPrice(installmentCostPerMonth) }} ریال
حداکثر مجاز پرداخت قسط
{{ formatPrice(maxAllowedPayAmount) }} ریال
کارمزد ماهیانه
{{ formatPrice(wagePerMonth) }} ریال
کارمزد کل
{{ formatPrice(totalWage) }} ریال
مبلغ کل اقساط و کامزد
{{formatPrice(totalInstallmentAndWage)}} ریال
مبلغ بیش از حد مجاز اقساط
{{ formatPrice(allowedExtraInstallmentAmount) }} ریال

مبلغ بیش از حد مجاز اقساط نباید مثبت باشد.

مبلغ بیش از حد مجاز کل
{{ formatPrice(allowedExtraInstallmentTotal) }} ریال

مبلغ بیش از حد مجاز کل نباید مثبت باشد.

مبلغ سفته دریافتی
{{ formatPrice(bankPaper) }} ریال
قیمت تمام شده کالا با شرایط فوق
{{ formatPrice(fixedPrice) }} ریال